ദേ നോക്കൂ ആപ്പ്

ഒരു ദിവസത്തെ മലയാളികളുടെ വാര്‍ത്തകള്‍ ക്യാപ്സൂള്‍ രൂപത്തില്‍.